Domov Alma Mater, o.p.s.

Sociální služby

Domovy se zvláštním režimem je označení pro celoroční pobytová zařízení pro lidi, kteří z důvodu svého onemocnění či postižení potřebují služby přizpůsobit této nemoci či postižení (potřebují „zvláštní režim“).

Náš Domov se zaměřuje na poskytování služeb lidem se syndromem demence, nejčastěji s Alzheimerovou chorobou.

Domovy se zvláštním režimem fungují velmi podobně jako Domovy pro seniory, s tím, že jsou přizpůsobeny specifickým potřebám uživatelů. Na rozdíl od Domovů pro seniory, kde mají senioři naprosto volný pohyb, je za přesně definovaných okolností možné v Domově se zvláštním režimem pohyb uživatelů omezit, aby byla zajištěna jejich bezpečnost na základě vytvořeného plánu rizik.

Kromě ubytování a stravy poskytuje náš Domov aktivity typu vycházky, poslech četby, ruční práce apod.  a tyto činnosti  uzpůsobuje speciálním potřebám uživatelů.

Služby sociální péče zahrnují podporu a pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (podporu a pomoc např. při osobní hygieně, při podávání stravy, atd.), podporu a pomoc při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, dále zahrnují činnosti, které vedou k  rozvoji a udržení osobních i sociálních schopností a dovedností, volnočasové a zájmové aktivity a podporu a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Napomáhají zajistit fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit uživatelům co nejvyšší možnou míru zapojení se do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto jejich stav vylučuje, zajištění důstojného prostředí a zacházení.

Ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

§ 50
(1) V Domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 
a) poskytnutí ubytování,
b) poskytnutí stravy,
c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) aktivizační činnosti,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Předpis k provedení zákona o sociálních službách č. 505/2006 Sb. stanovuje:

§ 16 Domovy se zvláštním režimem
(1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domovech se zvláštním režimem se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) poskytnutí ubytování: 
1. ubytování,
2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,

b) poskytnutí stravy: 
Zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel.

c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3. pomoc při použití WC.

d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 
1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
4. pomoc při podávání jídla a pití,
5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru.

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 
1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

f) sociálně terapeutické činnosti: 
Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.

g) aktivizační činnosti: 
1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.